Het SWV PO 3002 is ingericht via het schoolmodel. Dat betekent dat alle aangesloten schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen. Het Samenwerkingsverband  zorgt ervoor dat ze dat ook kunnen doen. Het stelt hiervoor geld beschikbaar en afspraken over wat er gedaan moet worden om passend onderwijs te realiseren worden gezamenlijk gemaakt en vastgelegd in een ondersteuningsplan. Iedere school kan met het geld van het samenwerkingsverband zelf de extra ondersteuning vormgeven. In bepaalde gevallen stelt het samenwerkingsverband, als dat nodig is, extra geld beschikbaar om het passende onderwijs vorm te geven. Het samenwerkingsverband blijft wel verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs in de regio. Dat betekent dat ouders, school en samenwerkingsverband hierover gezamenlijk afspraken kunnen maken. Bepaalde thema’s (o.a. hoogbegaafdheid en dyslexie) worden samen met alle scholen besproken en op de scholen zelf uitgewerkt