PO3002.nl > Partners

Passend onderwijs is niet uitsluitend een zaak van de school. Onderwijs en zorg zijn soms nauw met elkaar verweven. SWV PO 3002 werkt hiervoor samen met verschillende partners op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. U kunt daarbij denken aan gemeentelijke instellingen, zoals het centrum voor Jeugd en Gezin, of disciplines op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (GGZ) en zorgverzekeraars. In alle gevallen staat het belang van het kind voorop en zien we erop toe dat de privacy wordt gewaarborgd.

Samenwerkingsverbanden West-Brabant

Samenwerkingsverband RSV EO

Samenwerkingsverband van scholen PO en VO in Breda en omstreken.

Samenwerkingsverband Brabantse Wal

De scholen uit dit samenwerkingsverband staan in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht

Samenwerkingsverband Roos VO

In Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk.

Instanties

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) is een Nederlands ministerie dat verantwoordelijk is voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap. Het ministerie is verantwoordelijk voor het primair, het voortgezet en het hoger onderwijs inclusief het beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Het agrarische onderwijs is echter bij het ministerie van economische zaken ondergebracht. Ook studiefinanciering, emancipatiebeleid en cultuureducatie zijn werkterreinen van OCW. De doelstelling van het ministerie van OCW is ervoor te zorgen dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Het Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Inspectie van het Onderwijs

De onderwijsinspectie is de officiële toezichthouder van het onderwijs in Nederland. De missie van de onderwijsinspectie is ‘effectief toezicht voor goed onderwijs’.  In Nederland zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De scholen moeten zich echter verantwoorden over de resultaten bij de Inspectie van het Onderwijs. De waakhond houdt de resultaten in de brede zin in de gaten: zij gaat na of alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen, zij bekijkt of scholen zich aan de geldende wet- en regelgeving houden en ze controleert of scholen hun financiën op orde hebben. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Op basis van de gegevens die de inspectie vergaart wordt een kwaliteitsoordeel van het onderwijs op de school gegeven. De inspectie geeft de oordelen ‘zeer zwak’, ‘zwak’, ‘voldoende’, ‘goed’ en ‘excellent’. Wanneer er op een school tekortkomingen worden geconstateerd, gaat de Onderwijsinspectie de school intensiever onderzoeken. Dit gaat door tot de problemen zijn opgelost. Wanneer scholen zich niet houden aan de vastgestelde normen wordt dit doorgegeven aan het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, dat de school vervolgens een sanctie oplegt.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft informatie en advies over de gezondheid, het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren). U kunt bij het CJG terecht vanaf uw  zwangerschap. En totdat uw kind volwassen is.

Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

Bij het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) zijn de activiteiten ondergebracht die worden uitgevoerd in het kader van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA). Het Cito draagt zorg voor de ontwikkeling en afname van examens. De bedoeling van deze examens is om een objectieve indruk te krijgen van het niveau van degene die het examen aflegt. Het Cito maakt toetsen en examens voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en voor volwasseneneducatie en het bedrijfsleven.

Het Lerarenregister

Het lerarenregister is een register waarin leraren kunnen laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en hun professionele ontwikkeling op peil houden, door middel van een portfolio.

Onderwijs(zorg)consulent

Ouders en school hebben de mogelijkheid om een onderwijsconsulent of een onderwijszorgconsulent in te schakelen. Onderwijsconsulenten en onderwijszorgconsulenten zijn ingesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de gelden of onenigheid over het handelingsplan. Ook proberen onderwijs(zorg)consulenten oplossingen te vinden voor kinderen, die langdurig thuis zitten zonder uitzicht op een onderwijs-plaats.

De Onderwijsraad (OWR)

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

De Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid.

De verbinding Onderwijs-Jeugd

Onderwijsjeugd.nl geeft informatie voor een professionele verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Integrale Vroeghulp

Ouders en kind worden van een aansluitend aanbod tussen onderwijs en zorg verzekerd in zowel de toeleiding naar zorg en/of onderwijs als de ondersteuning bij de combinatie van zorg en onderwijs.

Interventieteam 0nderwijs-zorg

Dit interventieteam kan als ultimum remedium worden betrokken om te komen tot een oplossing voor kinderen en jongeren met een zeer complexe onderwijszorgproblematiek die langdurig thuis zitten. Ook heeft dit team als opdracht om van de ervaringen van ouders, onderwijs en zorg te leren en zo leereffecten voor de thuiszittersaanpak op te halen en te benutten om de effectiviteit van deze aanpak te vergroten.

VOR

De Divisie Beleid & Organisatie stelt zich ten doel:

  • het bevorderen van onderzoek op het terrein van beleid en organisatie in het onderwijs;
  • de praktische bruikbaarheid van het onderzoek op dit terrein waar gewenst en mogelijk vergroten;
  • het bevorderen van de communicatie tussen onderwijsonderzoekers en mensen uit de onderwijspraktijk;
  • het bevorderen van nationale en internationale contacten met personen werkzaam op het terrein van de Divisie.
Belangenbehartigers

Primair Onderwijsraad (PO-Raad)

De Primair Onderwijsraad (PO-Raad) is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De instantie behartigt belangen van besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Bekostiging, werkgeverschap en hoofdlijnen van onderwijsbeleid zijn daarbij de centrale thema’s. De leden van de instantie kunnen via een algemene ledenvergadering hun stem laten horen. Daarnaast worden er bezoeken afgelegd en zijn er netwerkbijeenkomsten ten behoeve van de betrokkenheid van de leden. De PO-Raad is inmiddels een gezaghebbende belangenbehartiger; het is de grootste belangbehartiger uit de sector.

Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB)

De vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) is een belangenbehartiger voor openbare basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Zij behartigt de belangen van de besturen en het management van deze scholen. Bij de vereniging zijn in totaal 323 besturen aangesloten vanruim 2700 scholen. Deze scholen vertegenwoordigen ongeveer 800.000 leerlingen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is een organisatie die opkomt voor de belangen van iedereen die op school werkt of leert. Zij heeft als missie iedere school open te maken voor ieder kind en iedere docent. In de visie van VOO moeten scholen niet alleen onderwijs geven van hoge kwaliteit, maar hebben zij ook de plicht emancipatie en tolerantie op scholen te vergroten. De VOO heeft ruim 2000 leden (scholen, MR’en en ouderraden) en 4.000 individuele leden.

De Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (Verus)

De Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (Verus) is de belangenbehartiger voor het katholiek en christelijk onderwijs. Verus rekent het tot haar kerntaken om haar leden rond identiteit en kwaliteit te ondersteunen en op te komen voor de vrijheid van katholieke en christelijke scholen om hun eigenheid vorm te kunnen geven. Verus helpt haar leden op het gebied van vertegenwoordiging, belangenbehartiging, ontwikkeling en innovatie, en dienstverlening. Ook niet-leden kunnen zij van dienst zijn.

Lecso

LECSO is een vereniging van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en wil een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht zijn voor scholen, al hun medewerkers en hun leerlingen.

Siméa

Stichting Siméa behartigt de belangen van besturen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de dienstverlening aan leerlingen die doof, slechthorend zijn en/of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebben.

Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

LWOE

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland.

LICH

Het Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid (Stichting Plato) is sinds 16 oktober 1998 actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen.

NKD

Het doel van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, EED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie.

EMG

Het Platform EMG is een onafhankelijk Kennisnetwerk waar informatie wordt verzameld, gebundeld en verspreid. Daarbij zijn er disciplinaire netwerkgroepen en kenniskringen voor vakdeskundigen en interdisciplinaire groepen waar ook ouders aan kunnen deelnemen.  Het Platform wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap en wil samen met haar netwerk kunnen leren om zo kwaliteit van leven voor mensen met EMB centraal te stellen.

Overig

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Het RBL West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen achttien West-Brabantse gemeenten. De samenwerking heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet. Het RBL West-Brabant zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen.

Auris

Je kind gaat naar school. Het wil vast graag leren lezen en met alle lessen meedoen. Soms gaat dat niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld doordat je kind niet goed hoort wat de juf zegt. Of omdat het niet begrijpt wat de meester of de andere kinderen bedoelen. Auris zorgt ervoor dat je kind de lessen goed kan volgen.

Spr!ng (Jeugdprofessionals

In opdracht van de negen gemeenten in West-Brabant West en het Zeeuwse Tholen zijn 125 deskundige jeugdprofessionals van SPRING verantwoordelijk voor het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning en voor de toeleiding naar specialistische jeugdzorg. Onze jeugdprofessionals werken onder lokale aansturing op basis van lokale wensen en voorkeuren en zijn herkenbaar/zichtbaar als gemeentelijke jeugdprofessional. Gemeenten kunnen rekenen op breed samengestelde teams bestaande uit professionals die elkaar optimaal aanvullen. Door de oplossingsgerichte, preventieve benadering gericht op het hele systeem rondom het kind en gezin, kunnen de jeugdprofessionals passende hulp bieden én is er minder specialistische zorg nodig. Onze jeugdprofessionals staan naast het gezin en opereren onafhankelijk en autonoom. Het werkgeverschap (inclusief deskundigheidsbevordering) en de verdere ontwikkeling van het vak jeugdprofessional laten deze gemeenten met een gerust hart aan ons over.

De jeugdprofessionals van SPRING  werken samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en Etten-Leur.

TripleW B.V. ICT

Van Alem Onderwijsadvies

Van Alem Onderwijsadvies ondersteunt professionals in de school bij het realiseren van optimale onderwijskwaliteit. Als critical friend wordt op een deskundige, betrokken wijze samengewerkt met bestuurders, directeuren, intern begeleiders en leerkrachten in het primair onderwijs.

 

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close