PO3002.nl > Privacy

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 Wpo) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens mag verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Deze gegevens zal het samenwerkingsverband ontvangen van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal onderwijs. Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn. Om deze taken te kunnen uitvoeren, zal het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerken. Hierbij geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); dit is de Europese privacyregelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacyreglement is hieronder aangepast aan de privacyregels op basis van de AVG.

Voor medewerkers: Alle zaken rondom privacy graag sturen naar: secretariaat@po3002.nl

Voor externen: Het samenwerkingsverband PO 30.02 heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Alle zaken rondom privacy graag sturen naar: Mevrouw J. Schildwacht, Functionaris voor Gegevensbescherming: j.schildwacht@cedgroep.nl

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close