De aangesloten besturen van dit samenwerkingsverband kiezen voor een smalle bovenbestuurlijke organisatie, maar met de nadrukkelijke intentie om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de opdracht als samenwerkingsverband, namelijk “passend onderwijs voor ieder kind op iedere school”, waar te maken. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid veronderstelt solidariteit met behoud van de eigen verantwoordelijkheden. Het betekent dus ook dat je voor zowel het basisonderwijs als het speciaal (basis)onderwijs een plek in de keten van zorg en ondersteuning reserveert. Het speciaal (basis)onderwijs blijft vooralsnog een belangrijke plek waar kinderen recht op hebben, als hun ondersteuningsvraag daar het beste beantwoord kan worden. De gezamenlijke besturen van het verband zijn dan ook verantwoordelijk voor het in stand houden van een kwalitatief goed en qua omvang verantwoord speciaal (basis)onderwijs. Belangrijkste uitgangspunt hierbij blijft het versterken van de basisondersteuning op de scholen voor regulier onderwijs, zodat het regulier onderwijs in toenemende mate kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kan opvangen en een kleinere groep leerlingen, waar mogelijk voor een korte periode, gebruik maakt van het speciaal (basis)onderwijs. Bron: Ondersteuningsplan Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal- Moerdijk , 2018 – 2022.