PO3002.nl > Professionals > Beleidsnotities

Huishoudelijk reglement Deelnemersraad SWV PO 30 02

Praktische afspraken aangaande de DNR als toezichthouder – December 2018

Toezichtkader Algemene Ledenvergadering

Afspraken rond het intern toezicht binnen het SWV PO3002 – November 2014

Terugplaatsingsbeleid-SBO-mei 2019

Afspraken rond het terugplaatsen van leerlingen vanuit het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier onderwijs – Mei 2019

Treasurystatuut

Inrichting en borging van de financiële functie van het SWV PO3002 – Maart 2015

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Afspraken tussen de gemeenten van West-Brabant West en de samenwerkingsverbanden PO 30.01, 30.02 en 30.03 – Juli 2015

Basisondersteuning in SWV PO3002

Uitwerking van de basisondersteuning zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. – November 2015

Toeleiding naar onderwijsarrangementen

Afspraken en procedures rond het aanvragen van bovenbestuurlijke arrangementen bij het SWV PO3002 – Maart 2016

Één gezin, één plan

Beleid aangaande de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in het gebied van het SWV PO3002 – Mei 2016

Privacyreglement

Afspraken hoe om te gaan met privacygevoelige informatie – Mei 2016

Passend Onderwijs en Eerste Opvang Anderstaligen

Afspraken met de vijf gemeenten van het SWV over het beleid ten aanzien van EOA – Juni 2016

Doorzettingsmacht

Afspraken in het SWV PO3002 over doorzettingsmacht en het voorkomen van thuiszitters – Augustus 2016

Zorgplicht

Overzicht van procedures en afspraken rondom de zorgplicht op basis van de wettelijke vereisten – Oktober 2016

Kadernotitie Passend Onderwijs

Uitgangspunten van passend onderwijs in SWV PO3002 – Maart 2017

Notitie Meldplicht Datalekken

Afspraken rond melden datalekken – Maart 2017

Hoogbegaafdheid

Aanpak van hoogbegaafde leerlingen met bijkomende gedragsproblematiek (dubbel bijzonder) – Mei 2017

Communicatieplan 2017-2018

Planning van communicatieactiviteiten binnen het samenwerkingsverband en afspraken over de wijze waarop communicatie plaatsvindt. – September 2017

Overwegingen bij bekostiging en verantwoording

Bekostiging van lichte en zware ondersteuning en de bijbehorende verantwoording – Oktober 2017

Protocol medisch handelen en medicijn verstrekken

Overzicht van regelingen betreffende verstrekken van medicijnen en het doen van medische handelingen op een reguliere basisschool – November 2017

Notitie Ondersteuning Voorschool

Afstemming tussen voorschool en basisonderwijs voor leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte – November 2017

Het aanvragen van extra ondersteuning bij het SWV PO3002 in het kort

Het aanvragen van extra ondersteuning bij het SWV PO3002 in het kort, oktober 2014; In deze notitie wordt in hoofdlijnen het proces beschreven dat doorlopen wordt bij het aanvragen van extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband. Dat kan gaan om een bovenbestuurlijk arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring.

Deze website maakt gebruik van statistische cookies. Meer weten over het gebruik van cookies en ons algemene privacy beleid? Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close